Konstrukcja wniosku dowodowego nie jest skomplikowana. Aby napisać taki wniosek niezbędne jest zawarcie w jego treści dwóch elementów: formalnych (oznaczenie strony, podanie sygnatury oznaczenie adresata pisma, data i podpis wnoszącego pismo) oraz merytorycznych (tj. określających jaki dokładnie dowód ma być przeprowadzony i na jaką okoliczność).Jak napisać wniosek dowodowy? Jak już wcześniej wspomniano, dowodem mogą być wszelkie fakty mające istotne znaczenie w sprawie. Składanie wniosku dowodowego wiąże się jednak z pewnymi rygorami formalnymi, które muszą być zachowane, aby sąd mógł je rozpatrzeć. Nie okazuje się to trudne, konstrukcja wniosku dowodowego nie jest bowiem skomplikowana.Wniosek dowodowy. Wniosek dowodowy to żądanie strony przeprowadzenia danego dowodu. Można go złożyć ...