Wyniki wyszukiwania dla: wicedyrektor szkoły

Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły-wzór

Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach określonych w art. 38 u.s.o., tj. w przypadku:Odwołąnie wicedyrektora szkoły, Karta Nauczyciela, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Wynagrodzenie nauczyciela, Państwowy zasób kadrowy, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277), Kodeks pracy, Czas …

Czytaj więcej

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły wzór

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Ustawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. Np .r. ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły). Powodem odwołania Pani/Pana ze stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły) jest likwidacja teg…

Czytaj więcej

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły wzór pisma

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Ustawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. Np .Proszę o wzór pisma: odwołanie wicedyrektora w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów w szkole podstawowej. ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły…

Czytaj więcej

Wzór odwołania wicedyrektora szkoły

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.Ustawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. Np .Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicz…

Czytaj więcej

Wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoUstawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjn…

Czytaj więcej

Wzór odwołania z funkcji wicedyrektora szkoły

Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także odwołanie z pełnionej funkcji, wymaga zachowania procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami. Kontrole prowadzone w szkołach Jak wyglądają procedury powołania i odwołania wicedyrektoraStanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe …

Czytaj więcej

Wzór odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoUstawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjn…

Czytaj więcej

Wzór powołania na stanowisko wicedyrektora szkoły

Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Powołanie na stanowisko wicedyrektora. Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor. Zgo…

Czytaj więcej

Wzór powołania wicedyrektora szkoły

Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r. ZARZĄDZENIE NR 9/2019 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwoła…

Czytaj więcej

Wzór pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Powołanie na stanowisko wicedyrektora. Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.) przed powierzeniem tego stanowiska dyrektora ma obowiązek zasięgnięcia opinii o kandydacie w: - organie prowadzącym szkołę, - radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły. czy na sierpniowej radzie mogę ( lub odchodzący dyrektor) zasięgnąć opinii RP na temat powierzenia obowiązków wicedy…

Czytaj więcej

Wzór pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły 2017

ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Pismo do OP w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora. Wzór pisma kierowanego do organu prowadzącego przez dyrektora szkoły przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora. zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty, dyrektor przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora zasięga opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.MK…

Czytaj więcej

Wzór pisma rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.). W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki .Wzór 4. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5. Zarządzenie w sprawie odwołania dyr…

Czytaj więcej

Wzór powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r. (11kB) Wytworzył: Anna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (21 września 2017) .Wzór 6. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół (przykładowy) • 72 6. Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t. • 73 Wzór 1. Uchwała w sprawie za…

Czytaj więcej

Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły-wzór

Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także .Odwołanie z funkcji kierowniczej; Odwołanie wicedyrektora szkoły ze stanowiska - warunki, termin, procedury. w drod…

Czytaj więcej

Wzór odwołania z funkcji wicedyrektora szkoły

Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także odwołanie z pełnionej funkcji, wymaga zachowania procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami. Kontrole prowadzone w szkołach Jak wyglądają procedury powołania i odwołania wicedyrektoraStanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe …

Czytaj więcej