(czytelny podpis osoby udzielaj ącej pełnomocnictwa) POUCZENIE Art. Pełnomocnikiem mo że by ć adwokat lub radca prawny, a w sprawach własno ści przemysłowej tak że rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawuj ąca zarz ąd maj ątkiem lub interesami stronyPełnomocnictwo procesowe ogólne to zatem upoważnienie do działania w cudzym imieniu przed sądem. Czynności pełnomocnika wiążą mocodawcę, chyba że pełnomocnictwo ich nie obejmuje. Celem niniejszego artykułu jest omówienie tej instytucji ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa procesowego ogólnego.Pełnomocnictwo upowa żnia do ustanowienia pełnomocnika substytucyjnego w osobie innego adwokata, radcy prawnego lub aplikanta adwokackiego. czytelny podpis mocodawcyPełnomocnictwo procesowe - WZÓR PISMA. Pełnomocnictwo do reprezentowania mocodaw…