WZÓR OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.Wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym składany przez komorników sądowych jest określony w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.WZÓR POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM POLICJANTA. (imejscefa} pełnienia służby - nazwa i adres oroś stanowisko sluiboioe lub funkcja) 'V O N/JonnlkllsIiiw --- 774 Załącznik do rozporzątlzenia Mmislra Spraw Wewnijlrznych z dnia 4 czerwca 0 r (póz 774) WZÓR POUCZENIE.Instrukcja wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym. Część A dane w oświadczeniu …