Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.8. Wniosek o transkrypcję można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień. Po dokonaniu transkrypcji (urodzenia, małżeństwa lub zgonu), kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu. 10.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu. Oryginał odpisu ...