Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. W przypadku chęci wykonania zjazdu należy, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wystąpić do ZDM z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego.Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 .Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem lub z pozwoleniem na budowę, o którym mowa w przepisach u…