Wyniki wyszukiwania dla: ordynacja

Decyzja bezprzedmiotowa ordynacja podatkowa wzór

Zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.Decyzje, Ordynacja podatkowa , codziennie aktualizowany stan prawny. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 207 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, jeżeli przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują w tym zakresie .wzór decyzji podatkowej Nowy wzór ...

Czytaj więcej

Wzór decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego ordynacja podatkowa

Proszę o wzór decyzji umarzającej postępowanie. Było wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dłuznika alimentacyjnego przed wydaniem decyzji zwrotowej po wypłacie FA. Dłuznik w międzyczasie zwrócił kasę z tytułu wypłaconego FA wierzycielce. Teraz muszę wydać decyzję o umorzeniu postępowania.Zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.Art. 208 Ordynacja podatkowa (Ord. Podatk.). Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązan ...

Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa szczególnego ordynacja podatkowa

Pełnomocnictwo , Ordynacja podatkowa , codziennie aktualizowany stan prawny. wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu .Nowelizacja ustawy - Ordynacja podatkowa z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła trzy nowe pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do doręczeń, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo ogólne. Przy czym to ostatnie można ustanawiać od 1 lipca 2016 r.Art. 138j Ordynacja podatkowa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego .W rubryce D.1 (dane identyfikacyjne pełnomocnika) w pozycji 47 pełnomocni ...

Czytaj więcej