Pisma

Wzór pisma użyczenia lokalu

Umowa użyczenia lokalu, to umowa, w której użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę, biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony.Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal, zaś biorącym do używania jest ten, kto korzysta z danego lokalu w celach określonych w umowie.Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie odda…

Czytaj więcej

Pismo przewodnie do sądu krs wzór

Ponadto pismo przewodnie jest wyrazem dobrych zwyczajów i szacunku, jaki ma nadawca do odbiorcy. Pisma przewodnie można wysyłać pocztą, faksem, e-mailem. Nie ma jednego wzoru takiego tekstu. Rozmieszczenie elementów jest dowolne, ale powinny się na nim znaleźć dane obecne na papierze firmowym (nazwa firmy, siedziba, dane kontaktowe itp.).Pismo przewodnie do sądu rejestrowego - KRS - wzór dokumentu do pobrania. Wzór dokumentu archiwalny Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmi…

Czytaj więcej

Wzór powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r. (11kB) Wytworzył: Anna Bednarek - D…

Czytaj więcej

Pisma handlowe wzory

Pismo ofertowe, oferty handlowe - wory dokumentów, oferta handlowa wzory, wzór oferty handlowej. Powiązane tematycznie pisma.korespondencja handlowa i pisma urzędowe. Podsumowanie statystyk ze stycznia 2015. Pięć najczęściej odwiedzanych stron z szablonami pismOFERTA Oferta to rodzaj pisma, w którym zamieszcza się szereg szczegółowych informacji na temat produktów, ich cen, warunków dostaw, ewentualnych upustów i warunków zapłaty. Oferta może zawierać obok tekstu, rysunki, schematy, zdjęcia.Spo…

Czytaj więcej

Wzór pisma do pracodawcy w sprawie mobbingu

Pierwsze porady mają charakter prawny dla osób zamierzających wejść na drogę sądową. Podajemy obowiązujące przepisy, wzory pozwu do sądu i skargi do PIP. Szczególnie istotną sprawą jest gromadzenie dowodów na stosowanie mobbingu. Brak dowodów jest zapewne jedną z przyczyn braku spraw wygranych w sądzie przez pracowników.Powodzenie sprawy i udowodnienie mobbingu w pracy będzie zawsze zależało od zebranego w sprawie materiału dowodowego. W związku z tym warto zabezpieczać wszelkie nagrania, pisma…

Czytaj więcej

Wzór pisma o wypłacie ekwiwalentu za urlop

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy jest wypłacana pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w roku, w którym jego stosunek pracy ustał. Wniosek o wypłatę powinien być złożony dopiero po rozwiązaniu lub zakończeniu okresu wypowiedzenia stosunku pracy.Wypłata ekwiwalentu za zaległy .Znaleziono 160 interesujących stron dla frazy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wzór pisma w serwisie Money.pl. 0 strona wyników dla zapytania ekwiwalent za niew…

Czytaj więcej

Wzór pisma wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.W większości przypadków umowę o pracę można wypowiedzieć. Do skutecznego wypowiedzenia konieczne jest sporządzenie i doręczenie odpowiedniego pisma drugiej stronie stosunku pracy. Warto poznać wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez …

Czytaj więcej

Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Przedstawiamy propozycję /wzór/ wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15 (Dz. z 2018 r. 2102), który uznał za niekonstytucyjny przepis art. 115a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jedn. z 2017 poz. 2067 ze zm.).Wniosek. o wypłacenie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem ze służby w Policji. W związku z wyrokiem Trybunału Ko…

Czytaj więcej

Wzór pisma o odwołanie pełnomocnictwa

Kto i kiedy może odwołać pełnomocnictwo? W jaki sposób udzielone pełnomocnictwo wygasa, czy można je cofnąć? Przeczytaj nasz artykuł i znajdź odpowiedzi na te pytania, a także pobierz darmowy wzór - odwołanie pełnomocnictwa w formacie pdf i doc!Odwołanie pełnomocnictwa szczególnego - WZÓR PISMA. Pełnomocnictwo można odwołać w każdym czasie, chyba że mocodawca zrzeknie się tego prawa. Pełnomocnictwa szczególnego udziela się do dokonania określonej czynności prawnej.Odwołanie pełnomocnictwa udzie…

Czytaj więcej

Wzory pism sądowych w sprawach cywilnych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami [PRZEDSPRZEDAŻ]. Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r.Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. z 2015 r. 723, z póź…

Czytaj więcej