Wzór wniosku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

26 października 2019 13:58


Pobierz: wzór wniosku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.pdf
WNIOSEK o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zwracam się z prośbą o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny od dnia. DANE CZŁONKA RODZINY ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.Jak zgłosić członka rodziny osoby ubezpieczonej. Członków rodziny zarówno swoich, jaki i osób zgłaszanych przez Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracowników, zleceniobiorców) zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA. Za członka rodziny - dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia 6. Stopień pokrewieństwa 1) 7. W przypadku zgłoszenia dziecka - czy się kształci TAK/NIE * 8. WNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Other titles: WNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKA .Wniosek pracownika (ubezpieczonego) Prosz ę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - NFZ nast ępuj ących członków mojej rodziny: Lp. Imi ę i nazwisko Data urodzenia PESEL Miejsce zamieszkania * Stopie ń pokrewie ństwa członka rodziny z pracownikiem (wpisa ć np.

syn, córka, m ąŜ, Ŝona) Czy członek rodziny pozostaje zWyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia.

Sprawdź w jakich sytuacja należy złożyć ten druk. Przeczytaj jak uzupełnić w tym przypadku druk ZCNA!Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składa się w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. We wniosku konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego PESEL członka rodziny. Zgłoszenie takie jest przekazywane do ZUS na druku ZCNA przez płatnika .Uwaga! W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pracownik czy zleceniobiorca dokonuje za pośrednictwem swojego pracodawcy lub też zleceniodawcy. Natomiast jeśli ktoś jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, w nim zgłasza fakt zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Samodzielnie także robi to osoba .Zgłoszenia należy dokonać w ciągu siedmiu dni od momentu, gdy członek rodziny uzyskał prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (na przykład dzień urodzenia dziecka, utrata pracy przez małżonka).

Służy do tego formularz ZUS ZCNA, który można złożyć osobiście w oddziale zakładu, ale również.

3) W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku powiadomię właściwy dziekanat niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia tego faktu, poprzez złożenie wniosku (Wzór nr 1 doZobowiązuję się do pisemnego poinformowania pracodawcy o uzyskaniu przez członka rodziny prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w terminie 7 dni od uzyskania tego prawa. podpis ubezpieczonego Zaznaczyć właściweZgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. Osoba ubezpieczona zdrowotnie ma obowiązek do zgłoszenia do ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy nie mają tytułu uprawniającego ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Po objęciu tych osób ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie, że zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz krewnych wstępnych (ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym .WNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Author: ae Last modified by: ae Created Date: 8/26/2015 11:52:00 AM Company: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Other titles: WNIOSEK O ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGOWniosek pracownika (ubezpieczonego) Proszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego- NFZ następujących członków mojej rodziny: L.p.

Imię i nazwisko Data urodzenia PESEL Miejsce zamieszkania Stopień pokrewieństwa członka rodziny z.

syn, córka, mąż, żona) Czy członek rodziny pozostaje z pracownikiemZnaleziono 47 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o ubezpieczenie zdrowotnego w serwisie Money.pl. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o ubezpieczenie zdrowotnegoDOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnie potwierdzonym raportem miesięcznym ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)We wniosku należy wskazać szczegółowe informacje o wnioskodawcy oraz członkach rodziny. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, należy poinformować ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do podanych danych oraz okolicznościach, które spowodowały ustanie statusu członka rodziny.Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka nie będzie wyższa. Ty i członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia uzyskujecie prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem określonym w umowie.W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny ubezpieczonego, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS dokument ZUS ZCNA - "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego".KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji.

KRUS UD-90/2018_06 Korekta do Zgłoszenia z dnia .Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta -rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej - świadczenia przedemerytalnego/zasiłku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest dokumentem składanym do ZUS`u. We wniosku należy zaznaczyć właściwe pole oznaczające status wnioskodawcy.Rolnicy i domownicy, których małonkowie z tytułu własnych uprawnie zdrowotnych zgłosili do ubezpieczenia członków rodziny nie wypełniaj czci II druku. INFORMACJA DLA UBEZPIECZONEGO Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, e dane dotyczce osób podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj ochronie na .Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia to obowiązek wynikający wprost z art. 193 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków .Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik, który zgłosił siebie do ubezpieczenia zdrowotnego, a zapomniał o członkach rodziny, złożył stosowny formularz kilka miesięcy później, ale z datą wcześniejszą.Dane członka rodziny zgłaszanego do ubezpieczenia zdrowotnego: Nazwisko Adres zamieszkania członka rodziny Data Urodzenia Stopień Kod poczt. Miejscowość pokrewieństwa Imię Ulica Nr Data zgłoszenia do ub. zdrowotnego** Stopień niepełnospr. Nr PESEL Gmina W/w członek rodziny:Zgłoszenie członka rodziny na ZCNA oznacza objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, co daje jej prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia. Uwaga! Dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego można tego członka rodziny, który nie jest objęty tym ubezpieczeniem z żadnego innego tytułu.Jak wypełnić druk ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego następuje na formularzu ZUS ZZA. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do: • zgłoszenia danych o członku rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, • zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgłoszonego uprzednio na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA, • dokonania zmiany/korekty danych dotyczących członka rodziny zgłoszonego na druku.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz