Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

21 października 2019 22:44


Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguWe would like to show you a description here but the site won't allow us.pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi. UWAGA: Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie. Informacje, o których mowa w pkt 1. powyżej, nie uwzględniają:²Do przedstawionej pomocy de minimis należy zaliczyć również pomoc de minimis uzyskaną przez podmiot i ewentualnie jednostki powiązane zgodnie z definicją pojęcia jednego przedsiębiorstwa (art. 2 ust. 2 rozp. 1407/2014) tzw. "jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobąOŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS. W związku ze złożeniem Deklaracji przystąpienia do Projektu pn. Załącznik nr 14 do umowy: Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis .Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis? Przeznaczenie pomocy 6 Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww.

pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.Oświadczenie o (nie) otrzymaniu.

Formularze: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03-29)(582,44 kB)Wzór oświadczenia o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA DZIAŁANIE! CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt pt.: "CZAS NA DZIAŁANIE!Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia. W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym - przedstawiamy poniżej instrukcję jego wypełniania.Wypełnij online druk ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej.

Druk - ZUS RPD - 30 dni za darmo - sprawdź!.

ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w .OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE. Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie. 4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, .Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - Kryteria. Wybór wg NIP. Pobierz nazwę Nazwa beneficjenta. Nazwa przedsiębiorcy. Data udzielenia pomocy. tylko de minimis. tylko 3 lata wstecz. Wybierz format zapisu wyników: PDF - format raportu do druku; CSV - wartości .o przyznanie. pomocy de minimis. udzielanej na warunkach określonych w rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) na realizację projektu pn.:OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS. w odniesieniu do bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych. Dane beneficjenta pomocy. Adres beneficjenta pomocy. Ja, niżej podpisany/a, my niżej podpisani oświadczam/y*, że:Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w.

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub. który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do .Załącznik 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA O POMOCY de minimis: Załącznik 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY de minimis: Załącznik 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY de minimis: Załącznik 7 - WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC de minimisWraz z wnioskiem należy także pamiętać o konieczności złożenia oświadczenia o już otrzymanej - w bieżącym i dwóch poprzednich latach pomocy de minimis. Jest to związane z faktem, iż w ciągu takich trzech lat przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 200 000 euro wsparcia (dla firm transportowych - 100 000 euro).Wzór dokumentu : Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. Stan na dzień: 01/10/2019: Kategoria dokumentu: Urzędowe: Tytuł dokumentu: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: Opis: Dz.U. 2019, poz. 1210 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.art.

2 pkt 10, tj.

pomoc de minimis art. 2 pkt 10a, tj. pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) od następujących podmiotów: 01. Nazwa podmiotu udzielającego 02.Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdrój OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Dane dotyczące podmiotu składającego oświadczenie 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu Oświadczam, że podmiot w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go latPomoc de minimis. Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki. Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców. Uważana jest za dużą szansę dla podatników. Nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych.oŚwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pieczęć nagłówkowa) Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Podmiot Podstawa prawna udzielający otrzymanej pomocy pomocy Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Wartość otrzymanej Dzień udzielenia pomocy brutto pomocy w [PLN] w [EUR] 1. Łączna wartość otrzymanej pomocy de minimis na dzień ubiegania się o pomoc 1 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Opis dokumentu: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu .** Należy podać nazwę podmiotu udzielającego pomocy publicznej/pomocy de minimis. *** Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.).Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2015 r. pomoc de minimis lub pomoc de minimisw rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz