Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia wzór

8 października 2019 07:17


Pobierz: decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia wzór.pdf
Decyzja o odebraniu maltretowanego zwierzęcia właścicielowi. Media często informują o przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Kto może podjąć interwencję w takiej sytuacji, a także kiedy można odebrać zwierzę właścicielowi, mówią konkretne przepisy dotyczące samorządów.wzór decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w związku ze znęcaniem się nad nim. Moderator: voodoo. Napisano: 26 kwie 2011, 9:27. wzór decyzji o czsowym odebraniu zwierząt w zwiazku ze znęcaniem się nad nim ~Ela.f) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres; g) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w1. Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu zwierzęcia: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub. 2) państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub1 Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego jego właścicielowi lub posiadaczowi w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Kartę aktualizuje Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości. Data publikacji karty :00:01 Odnośnik do e- formularza Opis Karty Nadzór nad Kartą r.Wniosek o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi - załącznik do karty usługi WGK-III.0143.7.5.2019.

Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do organizacji społecznej, której statutowym celem.

7 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2019 poz. 122).Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. NIEZBĘDNY FORMULARZ: decyzję o czasowym odebraniu zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych podejmowaną z urzędu wydaje się po uzyskaniu informacji od Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej .Czy raport o stanie gminy musi być samodzielnie przygotowany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Dotacje na gminne programy niskoemisyjne. Zmienione zasady funkcjonowania organów gminy w nowej kadencji samorządowej. Fundusz Dróg Samorządowych. Czy możliwe jest skuteczne wybranie na wójta osoby skazanej na grzywnę?II SA/Sz 965/13) stwierdził jednak, że decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia nie musi zawierać rozstrzygnięcia ustalającego wysokość kosztów jego transportu, utrzymania i koniecznego .Decyzja burmistrza o odebraniu zwierzęcia jest tymczasowa. Ostatecznie o jego losie rozstrzyga prowadzone równolegle w tej sprawie postępowanie karne.

Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie jego przepadku, a także jeżeli postępowanie.

PODSTAWA PRAWNA - art.2, art.6 ust 2, art. 7 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierz ąt ( Dz,U. z 2013 r,o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.Karta ZWO-5 Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia jego. Regulamin UKS "Skoczek" WYTYCZNE POLITYKI FAKTUROWANIA Gaba. Pobierz plik. zalacznik-nr-4a-wzor-umowy-aparatura-i-lozka-po-zmianie-od. CVM-C10 - Circutor. Umowa - Ciekły hel i azot 2015 - Międzynarodowe Laboratorium .Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia […] 1a.

Decyzja, o której mowa w ust.

1, podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii .Decyzja o czasowym odebraniu właściecielowi lub opiekunowi zwierzęcia. Brak artykułów. 18 OSTATNIO DODANYCH. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont nabrzeża cumowniczego, budowa nabrzeża cumowniczego i przeładunkowego w .Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazanie zwierzęcia: a)schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwirzę domowe lub laboratoryjne,lub. b)gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta ( burmistrza,prezydenta miasta),jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lubDecyzja burmistrza o odebraniu koni właścicielowi FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3/2013. OPIS SYTUACJI Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt burmistrz wydał decyzję o odebraniu koni ich właścicielowi i przekazaniu ich osobie prowadzącej gospodarstwo rolne.164 136 godzin monitorowania zmian Formularze » Ochrona środowiska .Zawiadomienie o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia. Protokół z czynności odebrania zwierzęcia opisujący przebieg interwencji, lokalizacji zdarzenia, ewentualnie nazwiska osoby, której zarzut dotyczy. Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne potwierdzające zły stan zwierzęcia.163 949 godzin monitorowania zmian Formularze » Ochrona środowiska .Zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzęciem w celu wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działając w trybie art.

7 ust.

1a ustawy z dnia 21.07.1997 r.Sytuacja taka powstaje w przypadku kwalifikowanej postaci znęcania się nad zwierzęciem (art. 6 ust. 2 uoz). Skoro zatem stwierdzone przez OTOZ warunki chowania psa były takie jakie były — organizacja miała prawo odebrać zwierzę, a prezydent miasta miał prawo wydać decyzję o czasowym odebraniu zwierzęcia.WZÓR DECYZJI w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Łódź r pieczęć szkoły D E C Y Z J A nr Na podstawie. sciaga.pl menu. profil Prawo / Liceum. Wzór decyzji administracyjnej .1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestano-wiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w ro-zumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów na-ukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a takżeDostęp do plików jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby to zrobić należy najpierw kupić książkę, na przykład w księgarni internetowej Profinfo pod tym linkiem.W książce znajdą Państwo kod aktywacyjny do produktu.Zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzęciem w celu wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działając w trybie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21.07.1997 r.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia (art. 7 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt) Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia (art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt) Protokół z przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków w portach, na dworcach oraz w środkach transportu .Odebrane zwierzçta mstanq przekamne pod opiekç Fundacji Zielony pies Fundacji 6.96-320 Towarzystwo, Wobec powyŽs'zyeh naleŽalO or-zee jak Na podstawie 7 2 ustawy o ochronie niniej§Za decyzja podlega natychmiiLstowemu wykonaniu. POUCZENIE Od niniejszcj decyzji Stronie OdWOlanie do Kolegium Odwolawczego Warszawie ul. Kielecka 44. 02-530 ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz