Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

8 października 2019 06:14


Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawanego przez: 1) służbę ochrony państwa osobom, o których mowa w art. 27 ust. 3-8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;Warunkiem niezbędnym dostępu do informacji niejawnych jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Podczas szkolenia zdobywa się wiedzę na temat zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, stosowanych procedur oraz sposobów ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia.Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Upoważnienie do wglądu w dokumenty w związku z prowadzonym postępowaniem Poświadczenie bezpieczeństwa po przeprowadzeniu poszerzonego postępowania sprawdzającego, potwierdzające że osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do .ZAŚWIADCZENIE NR stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Stwierdza się, że Pani (Pan): ― imię i nazwisko: ― numer PESEL: odbyła (odbył) szkolenie w zakresie ochrony: ― informacji niejawnych, * ― informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, * ― informacji niejawnych Unii .Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawanego przez: 1) służbę ochrony państwa osobom, o których mowa w art.

27 ust.

3-8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 11, poz.Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia, w tym odrębnie dla osób przeszkolonych przez służby ochrony państwa, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz .ZAŚWIADCZENIE NR stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Stwierdza się, że Pani/Pan:. W przypadku przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych więcej niż jednej organizacji międzynarodowych kolejne ichnazwy, .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych może nastąpić po odbyciu szkolenia w zakresie ochrony1.

Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie przez pełnomocnika ochrony szkolenia w zakresie informacji.

Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie przez kierownika jednostki organizacyjnej szkolenia w zakresie informacji niejawnych: 3.Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.Dopuszczenie do pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych, poprzedza szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Osoba, która ma uczestniczyć w szkoleniu, jest na nie przyjmowana na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone.§ 1. Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawanego przez: 1) służbę ochrony państwa osobom, o których mowa w art. 27 ust. 3--8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.

Nr 94, poz. 426), w związku z art. 18 ust. 4 pkt 6, art. 22, art. 54 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 3 ustawy zZaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dz.U. 2015, poz. 205 (załącznik 3) AKTUALIZACJA FORMULARZA. Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_7227-0.dotDepartament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. 35 DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochronyPodstawą obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1, są przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa .posiadanie ważnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska,Ustawa o ochronie informacji niejawnych,inf.niejaw.,Rozdział 4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o ochronie informacji niejawnych,Dz.U.2019.0.742 t.j.kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie.

20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 182, poz. 1228)Od 14.11.2014 r. obowiązują nowe wzory zaświadczeń, które zmienione zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22.10.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez .Kontrola ochrony informacji niejawnych: Organizacja szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Ochrona fizyczna informacji niejawnych Strefy ochronne /bezpieczeństwa/ System ochrony przeciw-włamaniowej z wykorzystaniem centrali Galaxy Zabezpieczenie przed sabotażem i terroryzmem Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony .Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska) Dz.U. 2015, poz. 205 (załącznik 1) .10. Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związany z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" lub ich utratą.Podstawą obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1, są przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa .Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w szczególności z bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony informacji niejawnych, były pracowników ABW.Wzór ankiety bezpieczeństwa osobowego; Zgłoszenie udziału w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych ; Warunki szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE. Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez ABW; Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego; BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz